Algemene voorwaarden en leveringscondities

 1. Toepassingsgebied
  1.  De volgende algemene verkoopvoorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, geaccepteerde bestellingen, koopovereenkomsten en overige overeenkomsten (hierna de Overeenkomst) met betrekking tot de levering van goederen en aanverwante diensten door Jafri Toys BV, met zetel te Almelo, Nederland (hierna Jafri) aan haar wederpartij (hierna de Opdrachtgever), tenzij beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders hebben bepaald. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle bestellingen die Jafri via internet ontvangt.
  2. Alle leveringen en diensten, evenals alle verkopen en aanbiedingen, zijn gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden, zelfs als Jafri hier niet specifiek naar verwijst. De geldigheid van de Algemene Voorwaarden kan alleen geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten bij uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst voor een individuele transactie.
  3. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, indien deze niet uitdrukkelijk schriftelijk door Jafri zijn aanvaard, binden Jafri niet, ook al worden deze door Jafri niet uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, blijft de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden als zodanig ongewijzigd van kracht.
 2. Bestellingen
  1. Een door Jafri gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aan de Opdrachtgever is aangegeven dat deze bindend is.
  2. Informatie die door Jafri wordt gepubliceerd in (online) prijslijsten, websites of andere documenten is evenmin bindend, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Cijfers, afmetingen, tekeningen, afbeeldingen, gewichten, informatie, specificaties en andere beschrijvingen van goederen die door Jafri worden verstrekt, zijn zorgvuldig opgesteld, maar Jafri garandeert niet de juistheid, volledigheid of afwezigheid van enige onregelmatigheid en Jafri aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dat verband.
 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
  1. De totstandkoming van een Overeenkomst wordt als voltooid beschouwd op de dag dat de bestelling schriftelijk door Jafri wordt bevestigd (niet met de automatische orderbevestiging) of met de levering van de bestelde goederen. De minimale bestelwaarde is € 500 netto. 
  2. Mondelinge toezeggingen, afspraken of andere rechtshandelingen zijn alleen bindend voor Jafri indien deze zijn gedaan of uitgevoerd door personen die bevoegd zijn om Jafri juridisch te vertegenwoordigen.
  3. Geen enkele wijziging of vermeende wijziging van een voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden of enige Overeenkomst is bindend voor Jafri, tenzij schriftelijk overeengekomen.
  4. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties zonder dat daartoe een nieuwe uitdrukkelijke overeenkomst nodig is.
 4. Prijzen, betalingsvoorwaarden en zekerheid
  1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van de goederen gebaseerd op levering FCA conform de meest recente versie van de Incoterms. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere kosten, uitgaven, heffingen, zoals belastingen of invoerrechten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Verhogingen van prijzen of (kost) prijsbepalende factoren die optreden na de aanbieding kunnen aan de Opdrachtgever worden doorberekend, ook indien de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen en zelfs indien de verhogingen het gevolg zijn van voorzienbare omstandigheden.
  3. De volledige verkoopprijs dient door Jafri te zijn ontvangen voordat de goederen door Jafri aan de Opdrachtgever worden geleverd.
  4. Betalingen dienen plaats te vinden zonder verrekening of enige andere vermindering of aftrek. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Jafri betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Voor inhoudingen of kortingen is een specifieke schriftelijke overeenkomst vereist. Betalingen worden geacht te zijn verricht op het moment van ontvangst op de bankrekening van Jafri.
  5. Indien de Opdrachtgever zijn (betalings) verplichtingen niet nakomt, is Jafri naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst(en) onmiddellijk schriftelijk te beëindigen of de levering op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.
  6. Indien Jafri met de Opdrachtgever schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen dan volledige vooruitbetaling, dan kan Jafri deugdelijke zekerheid verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever, bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie. De weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft Jafri het recht de Overeenkomst(en) door middel van een schriftelijke mededeling te beëindigen, onverminderd haar recht om vergoeding van (alle) schade, kosten en interesten te vorderen.
  7. Indien de Opdrachtgever een verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Jafri in dat geval gerechtigd vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur rente in rekening te brengen van 8% op jaarbasis, onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen waarover Jafri beschikt, zoals vergoeding van schade en door haar gemaakte kosten.
  8. De volledige prijs voor de goederen is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar indien de Opdrachtgever:
   1. failliet wordt verklaard;
   2. zijn bedrijf liquideert of zich in vergelijkbare omstandigheden bevindt;
   3. surseance van betaling aanvraagt;
   4. voogdij wordt aangevraagd of hij anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
   5. indien er beslag wordt gelegd op de zaken of vorderingen van de opdrachtgever; en
   6. bij overlijden of ontbinding van de Opdrachtgever.
  9. Garantieaanspraken zijn geen reden voor uitstel van betaling.
 5. Levering, levertijden, verzendkosten, risico- en eigendomsoverdracht
  1. De leveringen worden verzonden vanuit het magazijn van Jafri naar het door de Opdrachtgever opgegeven afleveradres. Levering geschiedt altijd voor rekening en risico van de klant (FCA magazijn Almelo). Transport en verzekering zijn dan ook voor rekening en risico van de Opdrachtgever vanaf het moment dat de goederen op het eerste vervoermiddel zijn geladen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Levertijden zijn geschatte levertijden en zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Jafri is bevestigd. Overschrijding van overeengekomen levertijden, om welke reden dan ook, geeft Opdrachtgever – ook niet na ingebrekestelling – geen recht op ontbinding, schadevergoeding en / of opschorting. Het verstrijken van een leveringstermijn levert geen verzuim op. De levertijd vangt in ieder geval niet eerder aan dan nadat partijen overeenstemming hebben bereikt over alle details en alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.
  3. De verzendkosten bedragen € 80 voor elke € 500 aan bestelde goederen.
  4. De overdracht van risico en de overgang van het eigendom van de goederen vindt plaats op het moment van overdracht aan de vervoerder.
  5. Indien de goederen op het moment van levering niet volledig zijn betaald, gaat de eigendom van de goederen pas over op de Opdrachtgever na ontvangst door Jafri van de volledige verkoopprijs van de goederen. In het geval de Opdrachtgever enige van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet (tijdig) nakomt – bijvoorbeeld doordat de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of zijn bedrijf staakt of in soortgelijke omstandigheden verkeert, zoals surséance van betaling – is Jafri gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, om de goederen terug te halen. Jafri en zijn vertegenwoordigers hebben het recht van toegang tot alle zakelijke en andere gebouwen van de Opdrachtgever of derden die de goederen voor de Opdrachtgever houden, waarbij deze laatste Jafri hiertoe onherroepelijke volmacht geeft. De Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle redelijke medewerking te verlenen
  6. Indien de Opdrachtgever weigert de goederen op het overeengekomen tijdstip of in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden in ontvangst te nemen, komen alle hieruit voortvloeiende kosten (inclusief vracht-, behandelings- en opslagkosten) voor rekening van de Opdrachtgever. Daarnaast verbeurt de Opdrachtgever aan Jafri een onmiddellijk opeisbare boete, die niet voor matiging vatbaar is, van 10% van de overeengekomen verkoopprijs voor de onder de Overeenkomst bestelde goederen, onverminderd het recht van Jafri om de Overeenkomst te ontbinden en van de Opdrachtgever volledige vergoeding van de als gevolg van een dergelijke tekortkoming geleden schade te verlangen.
 6. Overmacht
  1. In het geval dat Jafri of haar toeleveranciers gehinderd worden door een geval van overmacht, heeft Jafri het recht om de leverdatum te verlengen met een passende periode, niet korter dan de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan ​​een geval van overheidsingrijpen, oorlog, oorlogsdreiging, burgeroorlog, oproer, pandemie, vakbondsactie, lock-out, transportmoeilijkheden, brand, schaarste aan energie of grondstoffen, vertraging in levering van onderdelen geleverd door of namens de Opdrachtgever, stakingen en andere ernstige verstoringen of onvoorziene problemen in het bedrijf van Jafri of die van haar toeleveranciers, en elke andere gebeurtenis voor zover deze buiten de macht van Jafri liggen. Jafri zal de Opdrachtgever onverwijld informeren in geval van overmacht en ervoor zorgen dat eventuele overlast voor de Opdrachtgever tot een minimum wordt beperkt. Indien de situatie die de overmacht veroorzaakt langer dan drie maanden voortduurt of zodra blijkt dat deze langer dan drie maanden zal voortbestaan, heeft Jafri het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover niet uitgevoerd, en betaling van de uitgevoerde onderdelen te vorderen, zonder enige verplichting tot vergoeding van schade aan de Opdrachtgever.
 7. Schade aan de zending / klachten
  1. Alvorens de levering in ontvangst te nemen, is de Opdrachtgever verplicht te controleren of de inhoud correct is, het aantal compleet en de verpakking onbeschadigd is. Zichtbare transportschade dient direct op de leveringsdocumentatie van de vervoerder te worden bevestigd. Claims voor transportschade dienen door de Opdrachtgever te worden ingediend bij de vervoerder (pakketdienst, expediteur, postkantoor).
 8. Garantie en klachten
  1. Alle goederen die door Jafri worden geleverd, worden verkocht op een ‘as is, where is’-basis. Dit betekent dat Jafri geen enkele garantie geeft met betrekking tot de afwezigheid van defecten, vakmanschap, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of enige andere garantie, expliciet of impliciet.
  2. Eventuele klachten met betrekking tot de kwantiteit van de goederen of schade aan de zending moeten onmiddellijk, maar niet later dan 7 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk worden gemeld.
  3. Er mogen geen goederen aan Jafri worden geretourneerd, tenzij Jafri daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
  4. Bij een verkeerde geleverde hoeveelheid goederen zal Jafri kosteloos de ontbrekende goederen ter beschikking stellen.
  5. In het geval dat Jafri van rechtswege verplicht is om gebreken te herstellen, is Jafri alleen verplicht om de goederen te repareren of te vervangen, naar haar eigen goeddunken. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of een vermindering van de verkoopprijs te vorderen. Zolang de Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichting uit de Overeenkomst heeft voldaan, is Jafri niet gehouden tot het leveren van enige aanvullende prestatie.
 9. Beperking van aansprakelijkheid
  1. De Opdrachtgever vrijwaart Jafri en houdt haar schadeloos voor alle kosten en schade voortvloeiend uit aanspraken van derden tot vergoeding van schade veroorzaakt door de goederen of als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst of het mislukken daarvan.
  2. De aansprakelijkheid van Jafri onder of in verband met een Overeenkomst, en de goederen die hieronder worden verkocht, is beperkt tot de orderwaarde van de betreffende Overeenkomst of het bedrag dat wordt gedekt en daadwerkelijk wordt uitbetaald onder een verzekering die daartoe door Jafri is afgesloten, ongeacht of een dergelijke aanspraak voortvloeit uit een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins.
  3. Voor zover wettelijk toegestaan ​​en tenzij gedekt en vergoed onder de verzekeringspolis die door Jafri is afgesloten, is Jafri op grond van een Overeenkomst niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, zoals verlies of schade van winst, inkomsten, gebruik, productie, contracten of enige andere directe, indirecte gevolgschade of schade van welke aard dan ook.
  4. Niets in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst beperkt of sluit de aansprakelijkheid van Jafri uit voor fraude of opzet.
 10. Privacy en gegevensbescherming
  1. Bij het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, zal Jafri de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven die van tijd tot tijd binnen de EU van toepassing is.
  2. Jafri zal persoonsgegevens met betrekking tot Opdrachtgever alleen verwerken indien dit nodig is voor het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
  3. Jafri zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens van Opdrachtgever te beschermen tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige verwerking.
  4. Jafri eist van Opdrachtgever naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle andere relevante wetten met betrekking tot privacy en de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing zijn in de jurisdictie van de Opdrachtgever en eist bovendien dat de Opdrachtgever passende technische en organisatorische maatregelen implementeert om persoonsgegevens van Jafri te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking.
  5. Partijen zullen hun volledige medewerking verlenen om de andere partij in staat te stellen te voldoen aan haar verplichtingen op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
 11. Vervallen van rechten
  1. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Jafri in verband met de verkoop en levering van de goederen in ieder geval 3 maanden na het tijdstip waarop de goederen worden afgeleverd.
 12. Geschillen en toepasselijk recht
  1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Almelo.
  2. Op alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.